Missió

CREACIÓ DEL CONTINGUT DEL DEMÀ

L’OBJECTIU D’OTTOKAR ÉS CONTINUAR BUSCANT I CREANT CONTINGUTS TELEVISIUS I CINEMATOGRÀFICS PEL GRAN PÚBLIC I APROFITAR LES SINERGIES DE LES NOVES TECNOLOGIES PER DESENVOLUPAR TOTA MENA DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS.

TERMES I CONDICIONS

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB WWW.OTTOKAR.NET

1.Dades identificatives

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, de 11 de juliol, l’informem que el titular de la pàgina web www.ottokar.net (en endavant, la “Pàgina web”) és l’entitat Ottokar editora audiovisual S.L. amb domicili social a Barcelona (08029), Carrer de Rosselló, 34-Baixos i número de CIF B-66.494.931, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 44728 Foli 152 Full 464665 (en endavant, el “Ottokar”).

2. La Pàgina Web 

2.1 Finalitats i destinataris 

La Pàgina Web té com objectiu donar a conèixer els serveis prestats per Ottokar.

3. Normes d’ús

3.1 Objecte i acceptació

La finalitat principal d’aquestes normes és regular l’accés a la Pàgina Web. Els qui accedeixen de forma lliure a la Pàgina Web queden obligats a observar-les. L’accés i navegació per la Pàgina Web implica l’acceptació de les normes de forma expressa i sense reserves.

3.2 Conductes no autoritzades

Els qui accedeixen a la Pàgina Web han d’observar la legislació aplicable i les normes d’ús de la Pàgina Web de forma escrupolosa. D’acord amb aquestes, s‘abstindran de realitzar les següents conductes:

• Difondre virus informàtics o qualsevol altre tipus d’acció que pugui afectar el bon funcionament de la Pàgina Web.

• Suprimir les mesures de seguretat i tècniques de la Pàgina Web.

• Utilitzar i/o explotar els continguts de la Pàgina Web sense la autorització expressa d’Ottokar de la Pàgina Web o excepte que pogués aplicar-se alguna de les excepcions vàlides autoritzades per la llei. 

• Emetre comentaris difamatoris que puguin afectar drets fonamentals de altres persones.

3.3 Interrupció i/o suspensió de la Pàgina Web 

El funcionament de la Pàgina Web es recolza en servidors d’empreses prestadores de serveis connectades mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

De conformitat amb l’anterior, l’accés a la Pàgina Web pot suspendre’s per raons de tipo tècnic o per causes de força major que, independentment de la seva imprevisibilitat o no, son inevitables. Per aquest motiu, Ottokar queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat quan es materialitzin les mateixes.

3.4 Responsabilitats legals 

L’incompliment d’aquestes normes o de la legislació en al que les mateixes s’emparen, pot implicar la materialització d’un il·lícit civil i/o penal, i donarà dret a Ottokar a, en el seu cas, exigir la responsabilitat en l’àmbit civil i/o penal que pogués correspondre. De les expressions, opinions o comentaris incorporats il·lícitament, respondran aquells que els realitzin.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

4.1 Drets de propietat intel·lectual

Els continguts que formen la Pàgina Web (a títol merament expositiu però no limitatiu, les fotografies –independentment de la seva consideració com a obra fotogràfica o mera fotografia-, els vídeos –independentment de la seva consideració com obra audiovisual o gravació audiovisual-, els textos, qualsevol software utilitzat en la Pàgina Web així com la mateixa Pàgina Web) tenen la consideració de creacions tutelades pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 de abril, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

Ottokar és titular o conta amb la corresponent llicència i/o autorització del titular dels drets d’explotació de propietat intel·lectual dels continguts inclosos en la Pàgina Web.

En ningun supòsit, s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari a la Pàgina Web implica una renuncia per part d’Ottokar dels esmentats drets ni cap transmissió o cessió (ni total ni parcial), llicència o autorització a favor de l’usuari per utilitzar-los i/o explotar-los. D’acord amb l’anterior, queda terminantment prohibit reproduir, comunicar al públic –inclosa la seva posta a disposició del públic-, transformar i/o distribuir els continguts inclosos en la Pàgina Web sense la autorització prèvia, expressa i per escrit d’Ottokar. D’estar interessat en realitzar algun acte d’explotació dels continguts inclosos en la Pàgina Web, preguem es posi en contacte amb Ottokar a través de la direcció de correu electrònic indicada en l’apartat Contacte dels presents Termes i Condicions d’ús.

4.2 Drets de propietat industrial

Les marques, logotips i qualsevol altre tipus de signes distintius que poden incorporar-se a la Pàgina Web son titularitat d’Ottokar o de tercers, tenint Ottokar  la corresponent autorització i/o llicència pel seu ús en la Pàgina Web. Els qui naveguin per la Pàgina Web tenen prohibit utilitzar les esmentades marques, logotips i qualsevol altre signe distintiu sense la autorització d’Ottokar o la llicència d’ús de les mateixes. 

4.3 Enllaços i/o mencions a altres pàgines webs 

Els enllaços i/o mencions que en la Pàgina Web es poden realitzar a altres pàgines webs, tindran mer caràcter informatiu. Ottokar no desenvolupa ni administra les esmentades pàgines ni és titular de les direccions d’Internet citades, excepte que s’indiqui de forma expressa en les mateixes. Per aquest motiu, Ottokar no serà responsable dels continguts que aquelles incorporin, ni pels danys i perjudicis derivats d’aquell accés, ni pels generats pels serveis que aquelles subministrin.

5 Clàusula de privacitat

La simple navegació per la Pàgina Web no implica el subministrament per part dels usuaris de la Pàgina web de les seves dades de caràcter personal. No obstant l’anterior, de possibilitar-se el subministrament per part dels usuaris de les seves dades de caràcter personal a través de la Pàgina Web, Ottokar informa que totes les dades facilitades seran processades per aquest d’acord amb les prescripcions legals i quedaran incorporats a un fitxer automatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat d’Ottokar amb la finalitat de poder donar curs a la sol·licitud pel que han sigut facilitades les dades. 

Ottokar garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que els usuaris proporcionin a través de la Pàgina Web, en estricte compliment de la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del Reial Decret 1270/2007, de 21 de desembre, i restant normativa aplicable. Ottokar ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació de les dades tractades, d’acord amb l’establert en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Els usuaris podran en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, enviant un correu electrònic a la direcció info@ottokar.net fent constar clarament les seves dades de contacte i l’actuació sol·licitada, acompanyat d’una còpia escanejada del seu D.N.I. o document equivalent que acrediti la seva identitat.

6 Contacte

En cas de tenir algun dubte sobre el present Avis Legal o qualsevol comentari sobre la present Pàgina Web, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent direcció de correu electrònic: info@ottokar.net 

7. Nul·litat parcial 

La declaració de nul·litat, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules que conformen els presents Termes i Condicions d’ús no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants clàusules, que seguiran sent vinculants entre les parts. 

8. Legislació aplicable y jurisdicció 

Els Termes i Condicions d’ús queden subjecte i s’interpretarà de conformitat amb l’establert en la legislació espanyola, acordant les parts que sotmetran qualsevol controvèrsia en relació amb els mateixos o amb l’accés i ús de la Pàgina Web a l’exclusiva i excloent jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, excepte que fos aplicable qualsevol altre fòrum judicial establert per qualsevol altra normativa imperativa.

9. Publicació dels Termes i Condicions d’ús

Els presents Termes i Condicions d’ús estaran a disposició de tot aquell que accedeixi a la Pàgina Web. El seu contingut s’adaptarà d’acord amb les modificacions que es produeixin en la legislació aplicable. Per aquest motiu, es podran actualitzar de forma periòdica, pel que suggerim que consulti els Termes i Condicions d’ús de la Pàgina Web freqüentment per verificar els seus canvis a través del temps.

 

 

“Si vols arribar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina en grup”. Proverbi Africà